Rakentaminen on ollut meidän päätoimialamme viimeisen vuosikymmenen aikana. Kesämökkien ja muiden kohteiden rakentamissuunnitelmat on laadittu Suomen ja EU:n voimassa olevien rakennus-normien ja -standardien mukaisesti.

Viimeisten 10 - 12 vuoden aikana Suomen normit ovat muuttuneet muutamia kertoja. Ne eivät ole tiukentuneet siinä määrin kuin ne itse asiassa ovat muuttuneet. Lainsäädäntö on muuttumassa entis-tä joustavammaksi. Kun aikaisemmissa normeissa määrättiin yksityiskohtaisesti eri rakennusyksi-tyiskohdat (ovet, ikkunat ja seinät), niin nyt normituksen pääkohdaksi on tullut neliömetrikohtainen energian kulutus. Myönteisten arvojen saavuttamiseksi rakentaja voi käyttää minkälaisia ratkaisuja hyvänsä.

Uudelleen pystytettävien rakennusten osalta kiinnitetään runsaasti huomiota ulkoseinien ja vesikat-tojen lämmöneristyskykyominaisuuksiin ja oikeanlaiseen sisäkosteuden poistoon vaikuttavien mo-nikerroksisten ulkorakenteiden ilmanvaihtokanavien oikeaan rakennustapaan. Tärkeän osan tällai-sessa rakentamisessa muodostaa myös työ sisälämmön parissa. Lisääntyvässä määrin leviävät ko-konaisrakenteet, joissa ei ole käytössä vain yksi tai kaksi lämmönlähdettä. Suomessa käytetään en-tistä aktiivisemmin lämmön talteenottolaitteita, jotka keräävät talteen poistoilman sisältämän läm-mön.

Toimiessanne yhteistyössä yrityksemme kanssa saatte käyttöönne ympäristöystävällisen, energiate-hokkaan, sisä- ja ulkopuolisesti viimeistellyn, toimivat tekniset järjestelmät sisältävän rakennuksen, samoin kuin lainsäädännössä edellytetyn dokumentaation.

Lähetä kysymys tai rakentamistilaus